Stratejik Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

Proje AdıStratejik Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi
KurumNicolass Witsen Foundation
FonlayıcıAvrupa Birliği
Projenin temel hedefi, kamu hizmetinde etkinlik ve verimliliği artırmanın yanı sıra şeffaf ve güçlü bir mali yönetim yapısının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedef doğrultusunda, merkezi idarelerde daha etkili ve sonuç üreten bir stratejik planlama yapısının oluşturulması planlanmıştır. 2.3 milyon euro bütçe ile yürütülen proje, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından  ortaklaşa finanse edilmiş olup, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Projenin ana yararlanıcısı; Kalkınma Bakanlığı olup, Maliye Bakanlığı BÜMKO, YÖK, Sayıştay ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ise eş-yararlanıcıdır.

Projede, 1200 anahtar, 1400 kısa dönemli üst düzey, 655 kısa dönemli olmak üzere toplam 3405 kişi-günlük uzman katkısı sağlanmıştır.

Proje üç ana bileşenden oluşmaktadır:
  • Fark analizi,
  • Projenin yararlanıcısı olan (rehberlik ve koordinasyon görevi olan merkezi idareler) merkezi idarelerde kapasite geliştirme
  • Pilot idarelerde kapasite geliştirme.

Fark Analizi

Fark analizi bileşeni, 2013 yılının Ağustos ayında tamamlanmış olup, bu çerçevede bir rapor hazırlanmış ve çeşitli kamu idarelerinden 100’e yakın katılımcıya yönelik bir seminer düzenlenerek bulgular paylaşılmıştır.

Eğitimler

Kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında, 1135 katılımcıya, stratejik yönetimin çeşitli alanlarını kapsayacak şekilde, toplam 18 modülden oluşan 186 günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitimler sırasında yerli ve yabancı 15 farklı eğitmen görev almıştır.

Uluslararası Deneyim Paylaşımı

İngiltere, Fransa, Avustralya, Hollanda ve İtalya olmak üzere, toplam beş adet çalışma ve deneyim paylaşımı ziyareti düzenlenmiştir. Bu ziyaretler hem hazırlık aşaması hem de raporlanması bakımından kamuya örnek oluşturacak nitelikte gerçekleştirilmiştir. Ziyaret öncesinde ilgili ülkelerin sistemleri detaylı bir uluslararası kaynak taraması ile incelenmiş, detaylı bir biçimde öğrenilmesi arzu edilen hususlara yönelik soru setleri oluşturulmuş ve bu soru setleri ilgili ülke temsilcilerine ziyaret öncesi gönderilmiştir. Ziyaretlerin gerçekleştirildiği her ülke için, ayrıca çalışma ziyareti kapsamında olmayan iki ülke de incelenerek bu ülkelere ilişkin yedi ülke raporu hazırlanarak, stratejik yönetimin, program bütçe de dâhil olmak üzere, ilgili alanları tartışılmış, alınan dersler ve önerilerle birlikte kamunun faydasına sunulmuştur. Hazırlanan ülke raporlarına ilave olarak incelenen ülkeler karşılaştırmalı analiz edilmiş ve Programlama ve Performans Bütçelemede Uluslararası Yaklaşımlar Raporu hazırlanmıştır.

Kılavuz ve Rehberler

Mevcut durumda olduğu gibi tek bir Stratejik Planlama Kılavuzu yerine, Merkezi Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi,  Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi ve KİT’ler için Stratejik Planlama Rehberi olmak üzere dört faklı kılavuz/rehber hazırlanmıştır. Stratejik planlama rehberleri, daha önceki üst politika belgeleri bağlantılarına ek olarak, stratejik planların, Kalkınma Planındaki politika öncelikleri ve Öncelikli Dönüşüm Programları ile doğrudan ilişkisinin kurulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kılavuz, planlama, programlama, bütçeleme ve denetimi içeren bütünleşik bir stratejik planlama döngüsü olarak, kamu yararı kavramı üzerine kurgulanmıştır. Hükümet Programı ve Kalkınma Planı ile başlayacak şekilde yukarıdan aşağıya, ancak katılımcılık esaslı bir yaklaşımda bulunulmuştur. Gerek kamu idareleri arasında, gerekse aynı idare içindeki harcama birimleri arasında eşgüdüm ve işbirliği ortamı oluşturulması öngörülmüş, hizmet sunum sonrasında da şeffaflık ve hesap verebilirlik dikkate alınmıştır.

Gösterge belirleme yaklaşımı, kamu yararı modeli temelinde, insan ve sonuç odaklı olacak şekilde geliştirilmiş, izleme ve değerlendirme aşamasına büyük önem verilmiştir. Risk yönetimi, stratejik planlamanın vazgeçilmez bir unsuru olarak sürece dâhil edilmiştir.

Stratejik planlama sürecinde en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olarak tespit edilen izleme ve değerlendirme sistematiğinin geliştirilmesi amacıyla ayrıca İzleme ve Değerlendirme Rehberi hazırlanmıştır.

Metot Belgeleri, planlama, ilişkilendirme ve maliyetlendirme açısından gerekli araç ve yöntemleri içeren belgeler olarak hazırlanmıştır. Bunların arasında,

  • Kalkınma Planı – Stratejik Plan – Performans Programı – Faaliyet Raporu zincirini planlama/programlama/raporlama seviyesinde kuran bir model;
  • Sektörel stratejilerin planlama sürecine dâhil edilme yöntemlerini anlatan metod belgesi;
  • Dış denetim açısından performans bilgisinin derlenmesi ve sunulması raporu

yer almaktadır.

Rehberde kurgulanan performans çerçevesi temelinde, üniversiteler ve belediyeler için ortak alanları kapsayacak şekilde birer adet, yedi pilot idare için ise her bir idare için ayrı ayrı olmak üzere yedi adet, toplamda ise 9 adet Gösterge Kataloğu geliştirilmiştir.

Ayrıca, planların öz değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Stratejik Plan Değerlendirme Model ve Kontrol listesi hazırlanmıştır.

Pilot İdarelerle Çalışmalar

Gerek pilot kurumlara destek olmak ve rehberlik etmek, gerekse geliştirilen model ve yaklaşımların saha doğrulaması amacıyla, Kültür Turizm, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile SGK ve Devlet Personel Başkanlığı; TBMM, Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çankaya belediyesi, Keçiören belediyesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Karatekin Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile görüşmeler ve pilot çalışmalar yürütülmüştür.

Bilgi Paylaşımı, Yaygınlaşma ve Sürdürülebilirlik

Çalışmaların, raporların ve eğitim materyallerinin, proje katılımcıları dışında daha geniş bir yararlanıcı kesimine (başlangıçta tüm kamuya) ulaşmasını sağlamak üzere, proje kapsamında kurulan web sitesi, Bakanlığımız içindeki sunucu sistemlere taşınıp, Kamuda Stratejik Yönetim Proje Portalı olarak uygulamaya alınmıştır. Proje kapanışından sonra da Bakanlığımız tarafından kullanımına devam edilecek bu portalde aynı zamanda uluslararası standartlara uygun Uzaktan Eğitim altyapısı da kurulmuş olup, bu portal farklı eğitimler eklenerek zenginleştirilebilecektir. Bununla birlikte, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla eğitici eğitimleri düzenlenmiş ve eğitimciler için Eğitim Setleri de hazırlanmıştır.

Pilot idarelerle sürdürülen rehberlik ve destek çalışmaları ile bulgular, kılavuz ve rehberlere yansıtılmıştır. Ayrıca, kılavuz ve rehberler çeşitli kamu idarelerinden 100 temsilcinin katılım sağladığı Bilgi Paylaşımı Seminerinde tartışılmıştır.

Kapanış Konferansı, klasik konferanslardan farklı olarak sunumlardan ibaret olacak şekilde değil, sunumların panelle destekleneceği bir yapıda düzenlenmiştir. Panel tartışma konuları, politika araçlarının önceliklendirilmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi ile operasyonel planlama ve programla seviyesinde stratejiler ile operasyonun uyumlaştırılmasıdır. Konunun teknik ve kültürel boyutlarını ele alan panel; ex-ante planlama ve ex-post değerlendirme kapsamında politika araçlarının etkileri; büyük yatırım projelerinin değerlendirilme yöntemleri; kamu faydasının nasıl ölçülebileceği; amaç ve hedef göstergelerinin daha soyut amaçları da içine alabilecek şekilde belirlenme mekanizmaları; değerlendirme kültürünün oluşturulması; sürdürülebilirliğin sağlanması; katılımcılığı önemi; şeffaflık ve yönetişim; denetimin önemi; politika araçlarının tasarlanması; projelerin geliştirilmesi; daha fazla fayda için kamu sektöründe kapasite oluşturma ve oluşturulan kapasitenin idamesi; politika araçlarının maliyetlendirilmesi; politika araçlarının önceliklendirilerek performans programına yansıtılması; yatırımlara karar verebilmek amacıyla uygulanabilecek yöntemler; puanlama; performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi; stratejik plan hedef ve göstergeleri ile ilişkilendirilmesi konularına odaklanmıştır.

Sözleşme Başlangıç Tarihi22.01.2013
Sözleşme Bitiş Tarihi21.07.2015
Projede Çalışan KişilerA.Nusret Güçlü (Proje Yöneticisi / Uzman Danışman)
Anahtar KelimelerTechnical Assistance for Improved Strategic Management Capacity EuropeAid/131858/D/SER/TR,
Scroll to Top